Pedagogisch project

Kinderen met een wandelende tak op de hand

Kinderen met een wandelende tak op de hand

De naam van onze school “de Zevensprong”, verwijst naar de 7 (later 8‌) intelligenties die psycholoog Howard Gardner heeft onderscheiden in zijn meervoudige intelligentie-theorie

We kiezen dan ook voor onderwijs waarin de brede ontwikkeling van het kind centraal staat. Naast kennisvergaring en verstandelijke ontwikkeling, besteden wij ook veel aandacht aan de emotionele, sociale en creatieve ontwikkeling van de kinderen.

Professor Howard Gardner (Harvard University) maakte van het bestuderen van de verschillende facetten verbonden aan intelligentie zijn levenswerk. Eigen klinisch onderzoek gecombineerd met vergelijkende studies van andere psychologen, brachten hem tot de conclusie dat er naast taalkundig en wiskundig inzicht, die in klassieke IQ-testen gemeten worden, nog andere intelligenties bestaan. In eerste instantie heeft hij er in zijn theorie zeven onderscheiden. In de jaren ’90 heeft Gardner een 8e intelligentie beschreven -de natuurgerichte intelligentie-, maar de naam van onze school hebben we toch maar ongewijzigd gelaten ”)

Een officiële, definitieve lijst met ‘de intelligenties’ kan volgens Gardner nooit bestaan: er is vermenging, en er zijn combinaties mogelijk, waardoor weer andere intelligenties ontstaan.

De Meervoudige intelligenties in het Zevensprong-onderwijs

1° Muzische intelligentie

Muzische vorming

Muzische vorming

Reeds zeer vroeg komt deze intelligentie tot uiting. Kinderen zijn enorm gevoelig voor muziek. Onderzoek wijst uit dat baby’s van ongeveer twee maanden al de melodie en het ritme kunnen volgen van wiegeliedjes. Op de leeftijd van twee jaar kunnen zij stukken uit liedjes meezingen.

Er zijn muzikale fenomenen die een muziekstuk foutloos naspelen nadat ze het slechts éénmaal hoorden uitvoeren. Wie de partituren van Wolfgang Mozart heeft gezien in het British Museum, weet dat hij op zijn terrein, zijn intelligentie, briljant was. De muziek vloeide uit zijn pen, zonder ophouden, foutloos zonder ook maar één enkele doorhaling.

Bij ons op school:

Muzisch aanbod via van jaar tot jaar verschillende projecten: muziekateliers, creaweek dans, muzieklessen, regelmatig theaterbezoek,…

2° Linguïstieke of verbale intelligentie (lezen, spreken, schrijven)

Taal verwerf je op zeer jonge leeftijd door te luisteren naar anderen. De basiswoordenschat is klaar rond de leeftijd van 5 à 6 jaar. Taal kan je opsplitsen in twee grote blokken: het verbale en het geschrevene.

Het verbaal geheugen kan moeiteloos versjes en citaten ophoesten. Mensen die beschikken over veel linguïstieke intelligentie kunnen na jaren nog gedichtjes opzeggen uit de basisschool, maar kunnen zich misschien geen enkele stelling van meetkunde meer voor de geest halen.

De beginnende schrijver leest veel en imiteert zo goed als hij/zij kan, vandaar het belang van voorlezen, lezen, enz.

De leerlingen lezen een tekst

De leerlingen lezen een tekst

Bij ons op school:

 • Regelmatig bibliotheekbezoek
 • Jaarlijks jeugdboekenweekproject, lees –en beleefdozen, boekenuitleenproject voor ouders en kinderen t/m 2e leerjaar
 • Deelname aan de verhalenschrijfwedstrijd De Wondere Pluim (en met succes!)
 • Bezoeken aan theater-en filmvoorstelingen
 • Luisterhoeken in de klas en een leeszolder waar de leerlingen van de lagere school tussen de middag in knusse snoezelhoeken hun leeshonger kunnen stillen.
 • Veel aandacht voor lezen, spreken en schrijven in de lessen (contractwerk, spreekbeurten, opstellen,…)

3° Logisch-mathematische intelligentie (analyseren, ordenen, probleemoplossing)

Jean Piaget, een Zwitsers psycholoog, stelde vast dat kinderen zelf ontdekken dat wanneer er 10 voorwerpen liggen, de uitkomst 10 blijft, hoe ze ook herschikken, herverdelen of combineren. Door kinderen te laten manipuleren, experimenteren met materiaal wordt hun de kans gegeven om zelf wiskundige begrippen te ontdekken en deze intelligentie te ontwikkelen.

Bij ons op school:

Het onderwijs is doordrongen van allerlei momenten waarop redeneren, analyseren en problemen oplossen centraal staan. Buiten de wiskundelessen bieden we uitdagingen aan om deze intelligentie verder te ontwikkelen via groeidozen en contractwerk voor oudste kleuters en lagereschoolleerlingen.

4° Ruimtelijke intelligentie

Het betreft het juist en accuraat zien van de omringende wereld, een goede visuele waarneming hebben en kunnen denken in beelden en vormen. Het is de wereld van de kunstenaars en de architecten.

Antoon Van Dyck werd schildersgezel bij Pieter Paul Rubens, toen hij zestien jaar was, schilderde hij zijn eerste zelfportret en op achttien was hij meester van de Sint-Lucasgilde in Antwerpen. Leonardo Da Vinci was een visionair denker, Napoleon stelde zijn veldslagen visueel voor met speelgoedsoldaatjes,…

In de Zevensprong:

Kinderen krijgen de kans om te experimenteren met materialen als klei, verf, papier, hout, … Uiteenlopende kunstprojecten en museumbezoeken laten ze kennismaken met de verschillende kunstdisciplines.

5° Kinesthetische intelligentie (beweging, coördinatie, lichaamsbeheersing)

Deze intelligentie behelst het optimaal gebruik maken van het lichaam en de perfecte controle van bewegingen.

Dansers, sportlui, maar ook acteurs, steunen op deze intelligentie. Hun vaardigheid vraagt timing, kracht, beheersing en coördinatie van de bewegingen en de mimiek, een precieze controle van de spieren.

Trefzeker kunnen omgaan met instrumenten en werktuigen is een tweede vorm van deze intelligentie. Vaardige technici die perfect met hun werktuigen kunnen omgaan beschikken in hoge mate over kinesthetische intelligentie.

In de Zevensprong:

 • We stimuleren de kinderen in de ontwikkeling van deze intelligentie in het sportonderwijs  (turnlessen, sportdagen,..). Voor de kleuterschool en het 1ste leerjaar hebben we het interne schoolproject “Theater Zieme’, waarbij kinderen zich in een aangepaste ruimte mogen uiten via mimiek, drama, beweging, dans, woord,… ). In onze snoezelruimte staan de zintuiglijke ontwikkeling en -beleving centraal.

De persoonlijke intelligenties (leven en samenleven)

Tussen het tweede en vijfde levensjaar maakt een kind een enorme intellectuele ontwikkeling door. Het leert de betekenis van ‘ik’/‘van mij’ en ‘jij’/“dat is van jou’. Het leert eveneens de basisgevoelens: ik ben bang, boos, blij of verdrietig. Deze intelligenties kunnen we opsplitsen in de intrapsychische (zelfbewuste) intelligentie en de inter-persoonlijke (sociale) intelligentie.

Vrolijke vrienden op de zevensprong

Vrolijke vrienden op de zevensprong

Bij ons op school:

In de Zevensprong werken wij met de Axenroos en de hierbij aansluitende Doos vol Gevoelens (kleuters) om deze intelligenties verder te stimuleren en te ontwikkelen.

 

 

6° Intrapsychische intelligentie

Dit is het vermogen om je eigen leven en keuzes in overeenstemming te brengen met je gevoelsleven. Zelfkennis en zelfbewustzijn zijn hierbij cruciaal.

Door gebruik van emotiepictogrammen, evaluaties van activititeiten en zelfevaluaties (leefrapport) leren de kinderen bewust om te gaan met hun eigen gevoelens en verwachtingen. In de oploshoek wordt aandacht gegeven aan het ervaren en uiten van (negatieve én positieve) gevoelens.

7° Interpersoonlijke intelligentie

Dit kan het best worden samegevat als “uitstekende mensenkennis”.

Interpersoonlijke intelligentie uit zich in een groot empathisch vermogen, goede communicatieve vaardigheden en geslaagde relaties met ander mensen.

In de Zevensprong:

De oploshoek helpt de kinderen om de persoonlijke en sociale  intelligenties verder te ontwikkelen. De leerlingen van de derde graad worden opgeleid tot bemiddelaars en begeleiden hun medeleerlingen in het bespreken en oplossen van conflicten.

In de jaren ’90 heeft Gardner nog een 8e intelligentie toegevoegd:

8° De natuurgerichte intelligentie

Deze intelligentie behelst de omgang met en het begrip van natuurlijke patronen en de classificatie van de natuurlijke wereld. Bij atronomen is deze intelligentie goed ontwikkeld, maar ook bij vogelspotters en landbouwers.

Herfstwandeling

Herfstwandeling

 • Regelmatige seizoens/natuurwandelingen;
 • Boerderijbezoeken en meerdaagse boederijuitstap;
 • Groenten verbouwen in de schoolmoestuin;
 • Zorg voor de kippen op de speelplaats

Concreet betekent de aandacht voor de meervoudige intelligenties dat het leerkrachtenteam van de Zevensprong ernaar streeft  om kinderen bij te sturen en te begeleiden in de richting van een domein waarin kinderen de talenten kunnen ontplooien die voor hun het meest van nut zijn, waarbij ze zich goed voelen en waarbij ze de meeste slaagkansen hebben.