Differentiatie en zorgwerking

Onze zorgaanpak

De zorgjuf

De zorgjuf

Onze school hanteert een zorgbrede aanpak. Die zorgbreedte stoelt op 2 pijlers. Enerzijds is er sprake van een brede zorg voor alle kinderen, door een gedifferentieerd onderwijsaanbod en een aanpak afgestemd op de individuele noden van de kinderen. In het contractwerk werkt iedere leerling aan individuele taken en opdrachten, aangepast aan zijn eigen niveau en kunnen.

Anderzijds hebben we veel aandacht en een breed zorgaanbod voor het anders-dan-het-gemiddelde kind. Dit betekent dat wij bijvoorbeeld extra aandacht en specifieke zorg hebben voor kinderen met een taalachterstand, voor sociaal-emotioneel problemen, voor kinderen met ontwikkelingstoornissen die het leren bemoeilijken (bv. ADHD, dyslexie,…), maar dit betekent ook dat we specifieke aandacht en verbreding aanbieden aan kinderen met een ontwikkeling die op bepaalde domeinen sneller verloopt dan gemiddeld.

Bij de zorgjuf

Bij de zorgjuf

Hier stoten we op ‘bijzondere zorgvragen’. Voor deze bijzondere zorgvragen werkt het zorgteam van onze school samen met ouders, CLB, scholen voor buitengewoon onderwijs en gespecialiseerde centra. Gerichte aandacht en acties kunnen plaatsvinden in speciale aandachtsklasjes onder begeleiding van een gespecialiseerde zorgjuf (de zogenaamde Klim-op-klas, taalbad, schrijfvoorbereidende activiteiten

, door gerichte differentiatie binnen het reguliere onderwijsprogramma en/of door een gericht individueel begeleidingstraject, in overleg met de ouders en eventueel samen met externe begeleiders (CLB, psycholoog, logopedist,…)

Het CLB (Centrum Voor Leerlingenbegeleiding)

De school werkt voor de intensievere begeleiding samen met het Centrum Voor Leerlingenbegeleiding (CLB) De Wissel (Hallershofstraat 7, 2100 Deurne, tel. 03 637 50 60).

Het CLB helpt leerlingen, ouders en de school bij:

 • het leren studeren
 • het kiezen van een gepaste schoolloopbaan
 • het zich sociaal en emotioneel goed voelen
 • de preventieve gezondheidszorg (medisch onderzoek)

Het schoolteam bestaat uit:

 • Griet Verheyen (ankerpersoon)
 • Lieve Bellekens (verpleegster)
 • Dr. De Dauw (schoolarts)
 • Katelijne Blancke (maatschappelijk assistente)

De kinderen als participanten

De tijd waarin de school dacht dat zij de leerstof bij de leerlingen moest “inpompen” is lang voorbij. Ondertussen weten we dat het welbevinden en betrokkenheid van kinderen de sleutels zijn tot fundamenteel leren.

Ouders en leerlingen overtuigen dat leren leren meer is dan leren studeren, is een belangrijke taak voor de school. Ouders en leerlingen krijgen tips en afspraken om lessen en huiswerken te begeleiden/te maken.

Ons GOK-Beleid (gelijke-onderwijs-kansen)

De Zevensprong wil als basisschool een goede afspiegeling van de wijk zijn. Onze leerlingenpopulatie is dan ook een evenwichtige samenstelling van leerlingenachtergronden, die representatief is voor de buurtmix om ons heen.

Wat zijn onze doelstellingen voor een goed GOK-beleid?

 • Uitbouw van een onderwijs – praktijk (= kwaliteitsbeleid) die rekening houdt met de taalachterstand en de diversiteit van iedere leerling.
 • Uitbouw van een krachtige leeromgeving, waarin weinig uitvallers zijn.
 • Bevorderen van de leer- en ontwikkelingskansen van kansarme leerlingen. Onderwijsachterstand van kansarme autochtone en allochtone leerlingen proberen wegwerken.
 • Vermijden van uitsluiting, segregatie en discriminatie
 • Bijdragen tot de sociale cohesie. Bevorderen van een betere integratie van kansarme autochtone en allochtone leerlingen.

Kleuterschool: enkele voorbeelden

 • Taalbad
  • Klasleerkrachten geven extra taalactiviteiten volgens de methode Taal-materiaal/Taal-verhaal.
  • Op de leeftijd van 4 en 5 jaar wordt de taalvaardigheid bij de kleuters getoetst. Indien kleuters onder de norm scoren, bieden we hen extra taalaanbod in kleine groepjes aan. De aandacht gaat dan uit naar woordenschat, schooltaal, luisterhouding en spreekdurf.
 • Klimop:
  • Om de overstap naar de lagere school te vergemakkelijken en eventuele achterstanden tijdig te signaleren en weg te werken, krijgen onze 5 –jarige kleuters twee halve dagen per week specifieke voorbereidende taken .
  • Er wordt bijzondere aandacht geschonken aan luister- en werkhouding alsook aan voorbereidende schrijf-/taal- en rekenactiviteiten.
 • Luisterhoek
  • Via de luisterhoek willen we de kleuters een extra taalaanbod geven. Ze kunnen verhalen beluisteren, geleid luisterspelletjes spelen en luistertaken zelfstandig uitvoeren. Een leuke gelegenheid om extra taalvaardigheid te kweken!
 • Individuele zorgbegeleiding
  • Kleuters die om uiteenlopende redenen nog meer extra zorg nodig hebben worden begeleid.
  • Ouders worden hierbij zeer nauw betrokken.

Lagere school: enkele voorbeelden

 • Spelotheek
 • Oploshoek
 • Bruggenbouwers
 • Lees- en beleefdozen
 • Individuele zorgbegeleiding