Het anders dan gemiddelde kind

Aandacht voor ontwikkeling die anders loopt dan normaal (trager, sneller) voor leerlingen die dreigen kansen te missen.

Hier hebben we aandacht voor:

 • kinderen met een ontwikkelingsachterstand op één of meerdere ontwikkelingsdomeinen;
 • zwakbegaafde of hoogbegaafde kinderen;
 • kinderen met een andere thuistaal;
 • kinderen met sociaal-emotionele problemen;
 • kinderen uit een kansarm milieu;
 • zieke of langdurig zieke kinderen;
 • kinderen met een lichamelijke handicap (vb. slechtziend, moeilijk stappend, …);
 • kinderen met leermoeilijkheden;
 • kinderen met speciale noden die het leren in de weg staat (ADHD, dyslexie, …);

Dit realiseren we door:

 • te werken met zorgcoördinatoren die, samen met de klasleerkracht en externe hulpverleners op zoek gaan naar de best mogelijke manier om tegemoet te komen aan de zorgvragen van het kind;
 • te werken met een kindvolgsysteem waarbij we gedurende een lange tijdsperiode de ontwikkeling van de kinderen in kaart brengen om ze beter te kunnen begeleiden en om aangepaste maatregelen te kunnen nemen;
 • regelmatig te overleggen met de ouders om de opvoedingsomstandigheden beter te leren kennen, eventuele risico’s op het spoor te komen of aangepaste maatregelen te bespreken;
 • gegevens te verzamelen over de context van het kind. Welke zijn de externe factoren die de ontwikkeling van het kind beïnvloeden? (opvoedingsomstandigheden, fysieke gesteldheid,…);
 • met het team regelmatig formele en informele overlegmomenten te voorzien over hoe de kinderen zich ontwikkelen en over hoe je als team kan bijsturen;
 • vruchtbaar te overleggen met externe instanties (CLB, pedagogische begeleiding, scholen voor B.O., revalidatiecentrum, logopedist, …. );
 • gerichte acties te ondernemen in de vorm van differentiatie, speciaal contractwerk met gebruik van de persoonlijke brievenbus, opnemen in een groepje bij één van de zorgjuffen, aanpassen van materialen, klasinrichting, ….

De acties worden geclusterd binnen zes grote thema’s :

 • preventie en remediëring van leer– en ontwikkelingsachterstanden en opvangen van leervoorsprong
 • taalvaardigheidsonderwijs
 • intercultureel onderwijs
 • socio-emotionele ontwikkeling
 • leerlingen- en ouderparticipatie
 • doorstroming en oriëntering

Alle zorginitiatieven op school vormen samen een doorlopende lijn van zorg.

De verschillende zorgniveaus vragen steeds om een andere zorgaanpak. De verschillende zorgplannen en begeleidingstrajecten hebben we uitgewerkt en vastgelegd in een degelijk en omvangrijk zorgbeleid.