Projecten

Een school is voortdurend in beweging. Om bepaalde moeilijkheden om te buigen tot een uitdaging werken we met het team van de Zevensprong  en verschillende partners projecten uit. Deze projecten proberen wij zoveel mogelijk in te passen in de normale werking van de school. Wij trachten voor elke moeilijkheid een oplossing te vinden, en zoeken hierbij liefst extra hulp en middelen van officiële instanties, zoals de Lerende Stad (Baobab projecten), de Koning Boudewijnstichting, Dynamo3 (cultuurprojecten van het Ministerie van Onderwijs), Kleur bekennen … Wanneer projecten succesvol blijken worden zij schooleigen projecten.

Momenteel hebben wij:

STIP, STOP, STAP…….VERKEERSKNAP

Reeds lange tijd besteden we met onze school en de ouderraad aandacht aan een verkeersveilige schoolomgeving. In het verleden werden gemeente- en provinciebesturen hierbij betrokken. Ook de strapdag en fietsvaardigheden in beschermde omgeving staan jaarlijks op het programma.

In het schooljaar 2014-2015 kwam de vraag om met de leerlingen van het 5de leerjaar met de fiets op schooluitstap te gaan. Jammer genoeg was het op dat moment niet verantwoord. We hadden als leerkrachtenteam te weinig zicht op de “fietsvaardigheden op straat”. De huidige verkeerssituatie vraagt van alle weggebruikers dat we hen leren om te zien en gezien te worden. Een hele uitdaging dus!

10op10 foto1Vanuit deze nood is de stap gezet naar het 10 op 10 project van de Provincie Antwerpen. Samen met hen en andere externe partners: onderwijsbeleid Antwerpen, District Borgerhout, buurtbewoners, bewonersgroep “De Ideale straat”, Buso St. Jozef zullen we de komende schooljaren hierop inzetten.

We zullen werken aan een draagvlak om dit project uit te werken, aan een veilige schoolomgeving, aan ouderbetrokkenheid en natuurlijk praktijklessen in het verkeer. We streven naar “Verkeer in een toffe sfeer”!

Hier kan je foto’s bekijken van dit verkeersproject.

Schermafbeelding 2017-05-09 om 21.07.20

Een stad vol schone kunsten – “voortrekkerschool cultuur”

Vorige schooljaren werkten we op regelmatige basis samen met het Museum voor Schone Kunsten. Elke klas genoot twee keer per jaar van een rondleiding in het museum en ging aansluitend zelf aan de slag met de opgedane ideeën in het museum-atelier. Dit beperkte zich overwegend tot de schilderkunst. Omdat we kinderen een andere en bredere  kijk op kunst willen meegeven, willen we de werking open trekken naar de straten van het oude Antwerpen. We nemen een duik in de architectuur, de beeldhouwkunst en de muziek.

Het project bestaat uit een projectopening, 4 activiteiten en een kunstwandeling als afsluiter. Elke activiteit wordt ingeleid door een brief van Daan. Daan is een jongen uit de 17e eeuw, die door middel van flessenpost brieven heeft achtergelaten voor kinderen uit de toekomst. De brieven zijn bij ons op school teruggevonden en nemen ons mee naar de kunst uit de 17de eeuw door de ogen van Daan. De brieven bevatten raadsels en opdrachten en zorgen voor een echte zoektocht doorheen de oude stad Antwerpen. Met de opgedane indrukken en kennis gaan de leerlingen samen aan de slag. Ouders, leerkrachten en medewerkers van het museum staan hen hierin bij.

Klik hier om een verslag te lezen over het project. Op deze blog kan iedereen lezen over elkaars projecten en cultuurbeleid.

De oploshoek ondersteunt

Leerlingen zijn soms slachtoffer van geweld zoals pesten, bedreiging, discriminatie, intimidatie, … Veel van wat zich tussen leerlingen afspeelt, blijft buiten het gezichtsveld van de leerkrachten.  Wij kunnen er  niet omheen: conflicten en geweld zijn op een of andere manier aanwezig. We hechten veel waarde aan onze leefregels maar die zijn niet altijd voldoende om conflicten op te lossen en ruzies te voorkomen. Daarom willen wij door middel van de  “ oploshoek”  conflicten in een vroeg stadium aanpakken en escalatie voorkomen. We gebruiken hiervoor  peer mediation (peer = iemand uit de eigen groep  en mediation = bemiddeling)

Onze leerlingen zoeken samen met de hulp van twee medeleerlingen uit het zesde leerjaar (die als bemiddelaar optreden) een oplossing voor hun conflict. De leerlingen die een conflict hebben, stappen zelf naar de bemiddelaars met als doel een win-win oplossing te vinden, waarin beide partijen zich kunnen vinden en zich veilig voelen. Dit vereist dat al onze leerlingen goed kunnen verwoorden wat zij ervaren, voelen en wensen, én dat de leerlingen van het zesde leerjaar een degelijke opleiding tot bemiddelaar krijgen. Deze opleiding wordt gegeven door leerkrachten en externe professionelen.

Ecospeelplaats

Samen met 4 andere scholen werd ons project om de speelplaats om te bouwen tot een natuurspeelplaats aanvaard. In dit project willen wij het midden vinden tussen voldoende speelruimte voor onze leerlingen enerzijds, en het uitbouwen van een spannende, avontuurlijke leer- en speellandschap anderzijds.

Ook onze (middelbare) buurschool Maris Stella Sint-Agnes is winnaar in deze projectenoproep. Samen kunnen wij de drie speelruimten ombouwen. Het project voorziet in de professionele hulp van bekwame ontwerpers die de ideeën van ouders, leerkrachten en leerlingen omzetten in een geslaagd ontwerp, rekening houdend met het beschikbaar budget.

Toiletproject

De naam “Chillen op de brillen” geeft aan dat we het drink- en plasbeleid op school grondig willen aanpakken. Het drinken en het toiletgebeuren maken deel uit van het dagelijkse schoolleven. Ze hebben een grote invloed op het welbevinden en de gezondheid van de leerlingen. Daarom willen we binnen dit project werken aan: formele afspraken, educatieve activiteiten, een laagdrempelig wateraanbod en een degelijke toiletinfrastructuur. Vooral dit laatste onderdeel willen we op een creatieve manier uitwerken en extra middelen zijn daarbij broodnodig.

De uitdaging is om aangenaam, proper en fris geurend toilet creëren. Een aangename omgeving waar je rustig indrukken kan opdoen die door de kinderen zelf worden gecreëerd. Toiletten die door de kinderen zijn ontworpen met eigen kunstwerken, nodigen uit om de ruimte proper te houden.

Schooleigen projecten

Theater Zieme

De titel zegt het reeds : theater ZIE – ME (durf je tonen, leer kijken naar anderen).

We willen werken hierbij op 2 sporen : poppenspel en drama.

Beide verlopen op verschillende niveaus, namelijk op school-, leerkracht- en leerlingniveau.

In het poppenspel wordt gewerkt aan taalverwerving en –verrijking

 • door het beluisteren van taal en door actief taalgebruik wordt de woordenschat verruimd en geactiveerd.
 • wanneer kinderen zelf spelen, ontwikkelen ze hun taal op een nog actievere manier en worden o.a. spreekdurf, inzicht in dialoog en converseren gestimuleerd.
 • tegelijk met de taalverrijking, groeit de verstandelijke ontwikkeling van het kind (probleemoplossend denken, nieuwe ideëen,…).
 • de auditieve en visuele waarneming worden ontwikkeld en de luistervaardigheid neemt toe
 • op sociaal-emotioneel vlak wordt gewerkt rond psychologische waarden
 • de kinderen leren bepaalde remmingen overwinnen, emoties tonen en verwerken, hun zelfvertrouwen neemt toe
 • de gemeenschapszin wordt bevorderd door het samen beleven, samen luisteren, op elkaar reageren, vertellen,…
 • wanneer de kinderen zelf spelen oefenen ze in samenwerking: er dienen afspraken gemaakt te worden, ze bouwen het poppenspel op en spelen ze het samen uit.

Drama maakt gebruik van verbale taal en zal daardoor een gunstige invloed hebben op de taalontwikkeling en de taalbeheersing  van een kind.

In het spel ontwikkelen zich allerlei communicatiepatronen die ook buiten het spel van pas komen:

 • de goede woorden kiezen, correcte zinnen maken, precies zeggen wat je bedoelt, maar ook begrijpen wat de ander wil zeggen en daarop inspelen.
 • na het spel worden de kinderen gestimuleerd om te verwoorden hoe ze zich hebben gevoeld, wat ze prettig vonden of juist niet.

Ook de verstandelijke vorming wordt gestimuleerd:

 • de spelers denken voortdurend na: wat zal hij zeggen / wat bedoelt de ander / hoe voelt hij zich/ hoe reageert hij op de anderen,..
 • de begeleider zorgt voor problemen (opdrachten) waarvoor de kinderen een oplossing moeten zoeken.

De spelers oefenen stelselmatig hun sociale vaardigheden:
Het in communicatie treden met iemand anders en met een andere werkelijkheid vergt aanpassingsvermogen en spontaniteit. Bovendien gebeurt dit met het hele lichaam en niet alleen door woorden  Zo ontwikkelen de spelers een eigen lichaamstaal en leren die in verschillende situaties hanteren . Hier wordt vaak gewerkt rond de axenroos van N. Cuvelier.

Lees en beleefdozen

De Zevensprong werkte samen met de ouders aan de aanmaak van ‘lees- en beleefdozen’. Met deze dozen willen we de kinderen met een leesachterstand óf juist een grote leeshonger, vooruit helpen. Het zijn dozen gevuld met een prachtig boek en bijhorende leuke activiteiten of attributen. We maken snuisterdozen om in de klas te gebruiken, maar ook prikkeldozen die de kinderen mee naar huis kunnen nemen.

Snoefroedoe

In een lokaal hebben we met leerkrachten, leerlingen en ouders een snoezelruimte ingericht die we “Snoefroedoe” hebben genoemd. In deze ruimte kunnen de kinderen tot rust komen of juist nieuwe prikkels opdoen. Wij willen  zintuiglijke ervaringen ontwikkelen (zoals tastzin en reukzin) en stilte en verschillende  geluiden ontdekken. Daarbij willen we de kinderen leren tot rust te komen.

MOS project

MOS staat voor Milieuzorg Op School. Het is een milieuzorgproject van kleuter- tot hogeschool. De bedoeling van dit project is kinderen en jongeren op een aangename manier stil te laten staan bij de gevolgen van hun eigen gedrag op het milieu. Daarbij werkt de school  rond verschillende aandachtsvelden: zuinig omspringen met water, afvalpreventie, bewust omgaan met energie, natuur op school, verkeer en mobiliteit …

Milieuzorg op School is een Vlaams project. De provincie coördineert het, en de stad ondersteunt het.

Contacten met scholen uit het Comenius-project

Wij willen de leerkrachten aanmoedigen om over de grenzen te kijken bij internationale projecten. Leerkachten kunnen hun aanpak en ervaring delen met buitenlandse collega’s. Leerlingen krijgen de kans om leeftijdsgenoten uit het buitenland te ontmoeten via Skype.

De luisterhoek

Op onze school willen we blijvend de aandacht vestigen op de taalvaardigheid van onze kinderen. In de kleuterklassen worden veel taal-activiteiten aangeboden, we hebben een kleuterbib die al jaren dienst doet, en we hebben theater Zieme. Met het project ”de luisterhoek” willen we onze taalontwikkeling in de kleuterschool weer een nieuwe impuls geven. Vertrekkend vanuit het luisteren en herkennen van geluiden, leren kleuters luisteren naar verhalen en kunnen ze nadien ook werken met luistertaken.