Waar staan we voor?


De leerlingen lezen een tekst

  • kwaliteitsvol onderwijs
  • ervaringsgericht
  • diversiteit
  • creativiteit
  • respect
  • zorg
  • spel en beweging
  • communicatie

De Zevensprong biedt onderwijs van hoge kwaliteit, met vakbekwame en enthousiaste leerkrachten die zich voortdurend professionaliseren en steeds openstaan voor vernieuwing en verbetering. We willen ieder kind naar een zo hoog mogelijk niveau van ontplooiing en leren brengen, waarbij we steeds uitgaan van de eigen mogelijkheden en talenten van de leerling. Het welbevinden en  de betrokkenheid van de kinderen staat daarbij centraal.

De klassen hebben gemiddeld 20 leerlingen, waardoor er veel aandacht en ruimte is voor diversifiering en individuele begeleiding.

Onze school heeft een diverse leerlingenpopulatie, met een goede mix van leerlingenachtergronden, die een goede afspiegeling vormt van de samenstelling van de buurt.

Een stimulerende leef-en leeromgeving

De 7sprong een diverse schoool
Onze school is een school waar je je thuis voelt, waar je je kan ontwikkelen en groeien, in een sfeer van vertrouwen en geborgenheid.

Het is ook prettig leren in een omgeving waar je je veilig en geborgen voelt. Die omgeving creëren we door grenzen af te bakenen, sámen af te spreken hoe we met elkaar omgaan en die afspraken ook na te leven. Een grote diversiteit aan werkvormen en moderne interactieve leermiddelen, zorgen voor een uitdagende leersituatie waarin leren leuk en spannend wordt.

Zorgzaam omgaan met het unieke in ieder kind

Vrolijke vrienden op de zevensprong
De Zevensprong heeft een warm hart voor alle kinderen en koestert het unieke in ieder kind. Iedere leerling is voor ons in de eerste plaats een bijzonder en uniek individu, met zijn eigen mogelijkheden en talenten, waar het positieve in ieder kind wordt benadrukt vanuit de christelijke levensvisie.

We vinden het belangrijk dat ieder kind met plezier leert en gelooft in zichzelf en in zijn kunnen. We scheppen een sfeer van openheid en interesse, waarin iedereen zichzelf kan zijn én respect heeft voor de mening en levenswijze van anderen. Zo leren de kinderen op een open manier omgaan met de diversiteit in onze samenleving.

We bieden een veelheid aan ontplooiingskansen, waarbij we steeds uitgaan van de individuele mogelijkheden van ieder kind. In de Zevensprong worden alle kleuters en leerlingen goed opgevolgd en krijgen ze, waar nodig, aanbod op maat.

Durven, denken, doen en doorzetten

Kinderen met een wandelende tak op de handWe leren de kinderen zelfstandig denken, problemen oplossen en initiatief nemen. We besteden veel aandacht aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden en een goede leerhouding om zelfstandig te leren werken. Verschillende werkvormen (zoals groepsopdrachten, hoeken- en contractwerk) ondersteunen deze ontwikkeling: alleen of in groep worden uiteenlopende opdrachten afgewerkt terwijl de leerkracht voornamelijk als begeleider en coach optreedt. Stap voor stap leren de kinderen zo vanaf de kleuterschool zelf verantwoordelijkheid dragen en steeds meer op eigen benen staan.

Alle zintuigen en intelligenties aan het werk


We zetten ons in voor een brede persoonlijkheidsontwikkeling, met veel aandacht voor verschillende soorten vaardigheden, geïnspireerd door de meervoudige intelligentie-theorie  van Prof. Howard Gardner.

We kiezen voor meer dan alleen overdracht van leerstof en aandacht voor vaardigheden (lezen, schrijven en rekenen), maar stimuleren ook de emotionele, sociale en creatieve ontwikkeling van de kinderen (muziek, voordracht, dans, beweging, toneel,…).

Zo gaan we regelmatig naar het theater, de natuur verkennen, op museumbezoek, op meerdaagse leeruitstappen,…. We nemen deel aan projecten met verschillende partners (scholen, het museum voor schone kunsten, de stad Antwerpen(BAOBAB), Dynamo, de Koning Boudewijnstichting,…) en maken zo tevens kennis met andere (leer)omgevingen.

Samen school maken door sterke (sch)ouders

De Zevensprong hecht veel belang aan de vertrouwensrelatie met de ouders. We streven naar een goede en open communicatie met alle ouders via verschillende kanalen (open klasdagen, oudercontacten, de ouderraad …) en natuurlijk door het persoonlijk contact voor of na de schooluren. Tevens moedigen wij de actieve betrokkenheid van ouders bij de schoolactiviteiten aan (ouderraad, verschillende ouderwerkgroepen, moedergroepbijeenkomsten, beroepsvoorstellingen door ouders in de klas, fruitschillers, uitstapbegeleiders, leesmoeders…).

Zo nemen we samen de opvoeding van onze kinderen ter harte.