Organigram

De scholengemeenschap

De school is toegetreden tot de scholengemeenschap “groepering CKS”.

Wij beschikken over een folder met informatie over onze scholengemeenschap en zijn scholen.

Het schoolbestuur

VZW Centraal Katholiek Schoolcomité van Antwerpen (C.K.S.A)
Otto Veniusstraat 22
2000 Antwerpen
Tel: 03/233.36.87

G. Van Kerckhoven, gedelegeerd bestuurder
P. Van Gysel, pedagogisch opdrachthouder

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in de school. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het beleid, de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

De oudervereniging

De oudervereniging — in de wandelgangen bekend als de ouderraad — is samengesteld uit ouders van leerlingen uit verschillende klassen. Zij vertegenwoordigen alle ouders en zetten zich op vrijwillige basis in voor de school. De oudervereniging houdt open vergaderingen gedurende het schooljaar. Er zijn enkele werkgroepen opgericht om bepaalde activiteiten uit te werken en “denktanks” om ideeën uit te werken.

Ouders staan de school ook bij als uitstapbegeleider, leesouder, knutselouder….

U kan de verantwoordelijken van de ouderraad bereiken via mail op zevensprong.ouderraad@cksa.be.

De schoolraad

Een schoolraad is een inspraakorgaan, dat sinds 1 april 2005 de participatieraad vervangt en dat in principe in elke school verplicht is.

In een schoolraad zetelen vertegenwoordigers van ouders, het personeel en de lokale gemeenschap.

De bevoegdheden van de schoolraad zijn drieledig:

  • De schoolraad heeft rechten en plichten inzake informatie en communicatie: de schoolraad krijgt zelf informatie, maar moet ook zelf communiceren over de eigen werking. Zo blijven alle personeelsleden, ouders en leerlingen op de hoogte van de standpunten die de schoolraad inneemt.
  • Daarnaast heeft de schoolraad een adviesbevoegdheid (bijv. over het studieaanbod, het leerlingenvervoer,…) en
  • een overlegbevoegdheid (bijv. over het schoolreglement, het schoolwerkplan,…). De eindbeslissing blijft wel steeds bij het schoolbestuur liggen.

Verkiezingen voor deze schoolraden gebeuren om de vier jaar.

Voorzitter van de schoolraad is mevrouw directeur Hilde Hendrickx (p/a Turnhoutsebaan 79, 2140 Borgerhout).

De klassenraad

De klassenraad is een team van personeelsleden dat o.l.v. de directeur samen de verantwoordelijkheid draagt voor de begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of individuele leerling.

De leerlingenraad

Wij proberen onze leerlingen te betrekken bij de school via informele participatie. Bevragingen en gesprekken helpen ons hierbij.

De school wil de participatie van de leerlingen graag verhogen en heeft daarom een leerlingenraad opgericht. De leerlingenraad is samengesteld door verkozen vertegenwoordigers van de verschillende klassen.

Beroepscommissie (bij uitsluiting van een leerling)

Beroepscommissie basisonderwijs
Otto Veniusstraat 22
2000 Antwerpen

LOP (Lokaal Overlegplatform Antwerpen)

Onze school maakt deel uit van het lokaal overlegplatform Antwerpen. Voor klachten rond weigeringen kunt u steeds terecht bij de Commissie inzake Leerlingenrechten, Koning Albert-II laan 15, 1210 Brussel.